Friday, October 14, 2016

Điểm khác nhau chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán

Điểm khác nhau chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh

Ở bài viết này tôi sẽ phân biệt cho các bạn sự khác nhau giữa chiết khấu thương mại và chiết khấu thanh toán
+ Chiết khâu thương mại liên quan đến số lượng hàng hóa (số lượng lớn) và liên quan tới thuế giá trị gia tăng
+ Chiết khâu thanh toán liên quan tới thời gian thanh toán (thanh toán sớm được hưởng chiết khấu)

Chỉ tiêu
Chiết khấu thương mại
Chiết khấu thanh toán
Điều kiện áp dung
Mua hàng số lượng lớn thì được hưởng CKTM
KH thanh toán sớm tiền hàng trong thời gian quy định thì được hưởng CKTT
Hạch toán
Đối với NCC
Đối với KH
Đối với NCC
Đối với KH
+ Là khoản giảm trừ doanh thu, giảm doanh thu BH, giảm thuế GTGT đầu ra tương ứng (nếu có)
+ Giảm trị giá hàng đem về, giảm thuế GTGT đầu vào tương ứng (nếu có)
+ Khoản chi phí phải chi ra, tính vào chi phí tài chính
+ Khoản được nhận về, tính doanh thu hoạt động tài chính
Nợ TK 5211: chiết khấu thương mại
Nợ TK 3331 (nếu có): Thuế GTGT đầu ra
Có TK 111, 112,131,...
Nợ TK 111, 112, 331,...
Có TK 152, 153, 156,..
Có TK 133 (nếu có)
Nợ TK 635
Có TK 111, 112,131,...
Nợ TK 111, 112, 331,..
Có TK 515

No comments: