Friday, October 14, 2016

Phân tích chi phí hỗn hợp theo phương pháp cực đại cực tiểu (PP chênh lệch)

I. Nội dung phương pháp
          Theo phương pháp này phải xác định số liệu chi phí ở mức độ hoạt động cao nhất và mức độ hoạt động thấp nhất. Chênh lệch chi phí của hai cực chia cho mức độ hoạt động của hai cực để xác định biến phí đơn vị
II. Phương pháp tính
      Pt: y = a + bx
          Trong đó:    a: Định phí
                             b: Biến phí đơn vị trong CP
                             x: Biến số độc lập
      Xác định điểm cực đại, cực tiểu

      Xác định biến phí đơn vị theo CT
III. Ưu, nhược điểm
-      Ưu điểm: Tính toán đơn giản, nhanh chóng
-      Nhược điểm: Độ chính xác không cao

IV. Ví dụ minh họa
          Có tài liệu về CPSXC ở mức độ hoạt động, căn cứ vào số giờ máy qua các tháng như sau:
Tháng
Tổng số giờ máy (giờ)
Tổng chi phí (1.000 đ)
1
75.000
1.950
2
80.000
1.980
3
78.000
1.970
4
65.000
1.860
5
70.000
1.870
Yêu cầu: Áp dụng PP cực đại – cực tiểu để xác định yếu tốn biến phí và định phí và lập phương trình của CPSXC
Lời giải gợi ý:
Qua quan sát ta thấy số giờ máy hoạt động tăng => chi phí SXC tăng lên. Như vậy có yếu tố biến phí trong CPSXC. Để tách yếu tố biến phí và định phí ta sử dụng PP cực đại - cực tiểu
      Xác định yếu tố định phí = Tổng chi phí – CP biến đổi
          + Cao nhất: 1.980 – 0.008 x 80.000 = 1.340
          + Thấp nhất:         1.860 – 0.008 x 65.000 = 1.340
      Xác định pt CP hỗn hợp:
                   y = 1.340 + 0.008x


No comments: