Wednesday, November 9, 2016

Các mối quan hệ đối ứng tài khoản cơ bản

Tài khoản là phương tiện hệ thống thông tin theo các chỉ tiêu báo cáo phục vụ cho yêu cầu quản lý tài chính của một tổ chức.
Các mối quan hệ đối ứng tài khoản cơ bản
Các mối quan hệ đối ứng tài khoản cơ bản
Có hai phương pháp ghi vào tài khoản là ghi đơn và ghi kép, trong đó chủ yếu là phương pháp ghi kép. Khi ghi kép phải tuân thủ nguyên tắc ghi Nợ tài khoản này, ghi Có tài khoản khác sao cho tổng số tiền ghi Nợ phải bằng tổng số tiền ghi Có và bằng tổng số tiền của nghiệp vụ kinh tế.Việc ghi kép tạo nên mối quan hệ giữa các tài khoản ghi Nợ Có trong cùng một nghiệp vụ kinh tế gọi là quan hệ đối ứng tài khoản . Có nhiều mối quan hệ đối ứng tài khoản tùy theo loại nghiệp vụ kinh tế như:
1.    Loại 1: Tăng tài sản này, giảm tài sản khác
ð Nợ TK TS tăng
Có TK TS giảm
            Ví dụ: Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt số tiền 10.000.000
            + Nhập quỹ tiền mặt => tiền mặt tăng => Tài sản tăng => Nợ TK 111
            + Rút tiền gửi ngân hàng => TGNH giảm => Tài sản giảm => Có TK 112
ð Nợ TK 111:          10.000.000
Có TK 112:                10.000.000
2.    Loại 2: Tăng tài sản, tăng nguồn vốn
ð Nợ TK TS
Có TK nguồn vốn
            Ví dụ : Nhận góp vốn kinh doanh bằng tiền gửi ngân hàng 1.000.000.000
            + Tiền gửi ngân hàng tăng => Tài sản tăng => Nợ TK 112
            + Nguồn vốn kinh doanh tăng => Nguồn vốn tăng => Có TK 411
ð Nợ TK 112 :         1.000.000.000
Có TK 411 :               1.000.000.000

3.    Loại 3: Tăng nguồn vốn này, giảm nguồn vốn khác
ð Nợ TK NV giảm
Có TK NV tăng
            Ví dụ: Trích lợi nhuận bổ sung nguồn vốn kinh doanh 200.000.000
            + Trích lợi nhuận => Lợi nhuận sau thuế giảm => Nguồn vốn giảm => Nợ TK 421
            + Bổ sung vào NVKD => NVKD tăng => Nguồn vốn tăng => Có TK 411
ð Nợ TK 421:          200.000.000
Có TK 411 :               200.000.000
4.    Loại 4: Giảm nguồn vốn, giảm tài sản
ð Nợ TK nguồn vốn
Có TK tài sản
            Ví dụ: Trả nợ vay Ngân hàng bằng chuyển khoản 100.000.000
            + Vay và nợ thuê tài chính (vay ngân hàng) giảm => NV giảm => Có TK 341
            + Bằng chuyển khoản => TGNH giảm => TS giảm => Có TK 112
ð Nợ TK 341:          100.000.000
Có TK 112:                100.000.000No comments: