Tuesday, November 8, 2016

Tính giá thành theo phương pháp phân bước không tính giá thành nửa thành phẩm

I. Nội dung:

Theo phương pháp này đối tượng tính giá thành là thành phẩm ở giai đoạn cuối cùng không cần phải tính giá thành của nửa thành phẩm ở các giai đoạn.
II. Trình tự tiến hành như sau:
-
Trước hết căn cứ vào chi phí sản xuất đã tập hợp theo từng giai đoạn tính toán phần chi phí nằm trong giá thành của thành phẩm theo từng khoản mục chi phí
Công thức:
Tùy theo phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang mà doanh nghiệp áp dụng mà sản phẩm dở dang cuối kỳ tính theo mức độ hoàn thành hay không
-         Chi phí sản xuất của các giai đoạn nằm trong giá thành của thành phẩm đã được tính, được kết chuyển song song từng khoản mục để tổng hợp tính ra tổng giá thành thành phẩm, giá thành đơn vị thành phẩm
ZTP
=
CPSX trong TP của giai đoạn 1
+
CPSX trong TP của giai đoạn 2
+
...
+
CPSX trong TP của giai đoạn n
-         Phương pháp này được áp dụng thích hợp cho những doanh nghiệp không có yêu cầu tính giá thành nử thành phẩm
III. Ưu, nhược điểm
-         Ưu điểm: Tính toán nhanh chóng kịp thời
-         Nhược điểm: Vì không tính giá thành nửa thành phẩm cho nên không có tác dụng xác định hiệu quả sản xuất ở từng giai đoạn, không hạch toán chính xác nửa thành phẩm, sản phẩm dở dang từng giai đoạn                               

III.Ví dụ minh họa
             Doanh nghiệp Nam Sơn có quy trình sản xuất phức tạp gồm 2 giai đoạn. Sau mỗi giai đoạn đều thu được bán thành phẩm chuyển sang giai đoạn sau, sản phẩm hoàn thành ở giai đoạn 2. Trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được kế toán ghi nhận như sau:
1.     Chi phí phát sinh trong các giai đoạn được xác định trong bảng sau:
Khoản mục chi phí
Giai đoạn 1
Giai đoạn 2
Tổng cộng
CPNVLTT
240.000.000
0
240.000.000
CPNCTT
72.000.000
36.000.000
108.000.000
CPSXC
96.000.000
52.000.000
148.000.000
Tổng
408.000.000
88.000.000
496.000.000

2.    Tình hình kết quả sản xuất ở từng giai đoạn:
+ Giai đoạn 1 sản xuất 360 bán thành phẩm, đã hoàn thành và chuyển sang giai đoạn 2, sản phẩm dở dang cuối kỳ 80 bán thành phẩm, mức độ hoàn thành 20%
+ Giai đoạn 2 sản xuất hoàn thành 300 thành phẩm nhập kho, sản phẩm dở dang cuối kỳ là 60 sản phẩm, mức độ hoàn thành 70%
Yêu cầu: Tính giá thành thành phẩm theo phương án phân bước không tính giá thành bán thành phẩm. Biết rằng doanh nghiệp áp dụng phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo khối lượng hoàn thành tương đương.
Lời giải đề nghị:
·        +  Chi phí sản xuất của giai đoạn 1 nằm trong bán thành phẩm hoàn thành
Chi phí sản xuất của giai đoạn 2 năm trong bán thành phẩm hoàn thành
BẢNG TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
Số lượng: 300 sản phẩm
KMCP
CPSX GĐ1
CPSX GĐ2
Tổng Z
Giá thành đơn vị
+ CPNVLTT
+ CPNCTT
+ CPSXC
163.636.364
57.446.809
31.578.947
0
31.578.947
45.614.035
163.636.364
89.025.756
122.209.780
545.454
296.753
407.366
Tổng
297.678.918
77.192.982
347.871.900
1.159.573

No comments: