Wednesday, December 21, 2016

Các khoản giảm trừ doanh thu

Posted by:   on   0 Comments

Bài viết về các khoản giảm trừ doanh thu liên quan tới nghiệp vụ kế toán bán hàng.


I.                    Chiết khấu thương mại
1.       Khái niệm: Chiết khấu thương mại là khoản tiền chênh lệch giá bán nhỏ hơn giá niêm yết doanh nghiệp đã giảm trừ cho người mua hàng do việc người mua hàng đã mua sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ với khối lượng lớn theo thỏa thuận về chiết khấu thương mại đã ghi trên hợp đồng kinh tế mua, bán hoặc cam kết mua, bán hàng
2.       Trình tự hạch toán
Đối với khách hàng (người mua)
Đối với nhà cung cấp (người bán)
Nợ TK 111, 112, 331
            Có TK 152, 153, 156,…
            Có TK 133 (nếu có)
           
+ Giảm doanh thu
Nợ TK 5211
Nợ TK 3331 (nếu có)
        Có TK 111, 112, 131
Cuối kỳ kết chuyển khoản giảm trừ doanh thu
Nợ TK 511
        Có TK 5211
II.                  Giảm giá hàng bán
1.       Khái niệm: Giảm giá là khoản tiền được người bán chấp nhận một cách đặc biệt trên giá đã thỏa thuận vì lý do hàng bán kém chất lượng, không đúng quy cách theo quy định trong hợp đồng kinh tế
2.       Trình tự hạch toán
Đối với khách hàng (người mua)
Đối với nhà cung cấp (người bán)
Nợ TK 111, 112, 331
            Có TK 152, 153, 156,…
            Có TK 133 (nếu có)
           
+ Giảm doanh thu
Nợ TK 5212
Nợ TK 3331 (nếu có)
        Có TK 111, 112, 131
Cuối kỳ kết chuyển khoản giảm trừ doanh thu
Nợ TK 511
        Có TK 5212

III.                Hàng bán bị trả lại
1.       Khái niệm: Hàng bán bị trả lại là số sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ lao vụ đã tiêu thụ bị khách hàng trả lại do các nguyên nhân như vi phạm hợp đồng kinh tế, hàng bị kém chất lượng không đúng chủng loại, quy cách,..

Đối với khách hàng (người mua)
Đối với nhà cung cấp (người bán)
Nợ TK 111, 112, 331
            Có TK 152, 153, 156,…
            Có TK 133 (nếu có)
           
+ Phản ánh số hàng nhập về kho
Nợ TK 155, 156
        Có TK 632
+ Giảm doanh thu
Nợ TK 5213
Nợ TK 3331 (nếu có)
        Có TK 111, 112, 131
Cuối kỳ kết chuyển khoản giảm trừ doanh thu
Nợ TK 511
        Có TK 5213

No comments: