Sunday, March 19, 2017

Ôn thi công chức thuế - Câu hỏi - Thuế tiêu thụ đặc biệt trong TH Xuất khẩu theo hợp đồng kinh tế - VD minh họa

Một cơ sở sản xuất mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và chịu thuế GTGT 10% (cơ sở A) bán cho cơ sở B để xuất khẩu theo hợp đồng kinh tế. Trong trường hợp này thì cơ sở A phải chịu thuế GTGT gia tăng 10%, nhưng không chịu thuế TTĐB. Đối với cơ sở B thì có các trường hợp như sau:
+ TH 1: Nếu xuất khẩu toàn bộ lô hàng theo hợp đồng kinh tế, thì chịu thuế XK, không chịu thuế TTĐB, nhưng chịu thuế GTGT 0%
+ TH 2: Nếu lô hàng đó chỉ xuất khẩu 1 phần thì phần không xuất khẩu, tiêu thụ trong nước thì cơ sở B phải đóng thuế TTĐB, thuế GTGT 10%
Ví dụ: Một cơ sở sản xuất hàng chịu thuế GTGT 10%, chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là 65% (cơ sở A) bán 1.000 sản phẩm cho công ty B để xuất khẩu theo hợp đồng kinh tế với giá bán chưa thuế GTGT 10% là 100.000 đ/ sp. Trong kỳ công ty B xuất khẩu 800 sản phẩm với giá 220.000 đ/ sp, thuế xuất khẩu là 30%, số còn lại công ty B tiêu thụ trong nước với giá chưa thuế GTGT 10% là 198.000 đ/ sp
Yêu cầu: Xác định khoản thuế mà cơ sở A, B phải nộp? (Ví dụ này không xét tới thuế TNDN). Cả hai doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
1. Đối với cơ sở A: Cơ sở A phải nộp thuế GTGT đầu ra 10%
            1.000 x 100.000 x 10% = 10.000.000
2. Đối với cơ sở B:
a. Thuế Xuất khẩu
            800 x 220.000 x 30% = 52.800.000
b. Thuế GTGT
+ Thuế GTGT phải nộp = Thuế GTGT đầu ra – Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ
+ Thuế GTGT đầu ra:
- Xuất khẩu 800 sp: 0% => thuế 0
- Tiêu thụ 200 sp trong nước (10%): 200 x 198.000 x 10% = 3.960.000
=> tổng số thuế GTGT đầu ra: 3.960.000
+ Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ:
            1.000 x 100.000 x 10% = 10.000.000
=> Số thuế GTGT phải nộp trong kỳ: 3.960.000 – 10.000.000 = - 6.040.000
=> Vậy Cty B tiếp tục được khấu trừ thuế GTGT vào kỳ sau: 6.040.000
c. Thuế TTĐB
            200 x 198.000 x 65% / (1+65%) = 15.600.000


No comments: