Friday, March 24, 2017

Ôn thi công chức thuế - Môn tin học - Phần 1PHẦN 1: BỘ 130 CÂU TRẮC NGHIỆM VÀ ĐÁP ÁN (theo Office 2010)
Câu 1: Để kết thúc việc trình diễn trong PowerPoint, ta bấm:
a/ Phím 10                           b/ Phím ESC                       c/ Phím Enter                     d/ Phím Detete
Câu 2: Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số 25, tại ô B2 gõ vào công thức = SQRT(A2) thì nhận được kết quả:
a/ 0                                        b/ 5                                        c/ #VALUE!                         d/ #NAME
Câu 3: Trong soạn thảo Word, muốn trình bày văn bản dạng cột (dạng thường thấy trên các trang báo và tạp chí), ta chọn thực hiện:
a/ Insert - Column                            b/ View - Column          
c/ Page Layout - Columns             d/ Table - Column
(đối với Office 2003 chọn đáp án Format - Column)
Câu 4: Bạn hiểu B-Virus là gì?
a/ Là một loại virus tin học chủ yếu lây lan vào ổ đĩa B
b/ Là một loại virus tin học chủ yếu lây lan vào các bộ trữ điện
c/ Là loại virus tin học chủ yếu lây lan vào các mẩu tin khởi động (Boot record)
d/ Là loại virus tin học chủ yếu lây lan vào các tệp tin của Winword và Excel
Câu 5: Trong soạn thảo Winword, công dụng của tổ hợp phím Ctrl + O là:
a/ Mở một hồ sơ mới                                                     b/ Đóng hồ sơ đang mở               
c/ Mở một hồ sơ đã có                                                 d/ Lưu hồ sơ vào đĩa
Câu 6: Để máy tính có thể làm việc, hệ điều hành cần nạp vào:
a/ Ram                                  b/ Bộ nhớ ngoài
c/ Chỉ nạp vào bộ nhớ trong khi chạy chương trình ứng dụng                       d/ Tất cả đều sai
Câu 7: Khi đang soạn thảo văn bản Word, muốn phục hồi thao tác vừa thực hiện thì bấm tổ hợp phím:
a/ Ctrl + Z                            b/ Ctrl + X                            c/ Ctrl + V                            d/ Ctrl + Y
Câu 8: Trong khi làm việc với Word, tổ hợp phím tắt cho phép chọn tất cả văn bản đang soạn thảo
a/ Ctrl + A                            b/ Alt + A                             c/ Alt + F                              d/ Ctrl + F
Câu 9: Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi “Tin hoc”, ô B2 có giá trị số 2008, Tại ô C2 gõ vào công thức = A2+B2 thì nhận được kết quả
a/ #VALUE!                         b/ Tin hoc                            c/ 2008                                  d/ Tin hoc2008
Câu 10: Dưới góc độ địa lý, máy tính được phân biệt thành
a/ Mạng cụ bộ, mạng diện rộng, mạng toàn cầu
b/ Mạng cục bộ, mạng diện rộng, mạng toàn cục
c/ Mạng cục bộ, mạng toàn cục, mạng toàn cầu
d/ Mạng diện rộng, mạng toàn cầu, mạng toàn cục
Câu 11: Trong soạn thảo Winword, công thức của tổ hợp phím Ctrl + H là
a/ Tạo tệp văn bản mới                                                 b/ Chức năng thay thế trong soạn thảo
c/ Định dạng chữ hoa                                                     d/ Lưu tệp văn bản vào đĩa
Câu 12: Khi đang làm việc với Excel, tổ hợp phím nào cho phép lập tức đưa con trỏ về ô đầu tiên (ô A1) của bảng tính
a/ Shift + Home                                b/ Alt + Home                    c/ Ctrl + Home                  d/ Shift + Ctrl + Home
Câu 13: Khi đang làm việc với Windows, muốn khôi phục lại đối tượng đã xóa trong Recycle Bin, ta thực hiện:
a/ Chọn đối tượng, rồi chọn File – Copy                 b/ Chọn đối tượng, rồi chọn File – Open
c/ Chọn đối tượng, rồi chọn File – Restore          d/ Chọn đối tượng, rồi chọn File – Move To Folder
Câu 14: Trong khi làm việc với Excel, để nhập vào công thức  tính toán cho một ô, trước hết ta phải gõ:
a/ Dấu hỏi chấm (?)                                                         b/ Dấu bằng (=)
c/ Dấu hai chấm (:)                                                          d/ Dấu đô la ($)
Câu 15: Trong chế độ tạo bảng (Table) của phần mềm Winword, muốn tách một ô thành nhiều ô, ta thực hiện:
a/ Table – Cells                  b/ Table – Merge Cells   c/ Tools – Split Cells                         d/ Table – Split Cells

No comments: