Saturday, March 25, 2017

Ôn thi công chức thuế - Môn tin học phần 3 - Office 2010


Câu 31: Trong Windows, để thiết đặt lại hệ thống, ta chọn chức năng:
a/ Control Windows             b/ Control Panel
c/ Control System                 d/ Control Desktop
Câu 32: Trong soạn thảo Word, chèn tiêu đề trang (đầu trang), ta thực hiện:
a/ Insert – Header                                       b/ Tools – Header and Footer
c/ View - Header and Footer                       d/ Format - Header and Footer
Câu 33: Trong soạn thảo Word, chèn tiêu đề trang (chân trang), ta thực hiện:
a/ Insert – Footer                                        b/ Tools – Header and Footer
c/ View - Header and Footer                       d/ Format - Header and Footer
lưu ý: Đối với office 2003 thì 2 câu 32, 33 họ thường ghép vào 1 câu và lúc đó đáp án sẽ khác, bởi giao diện của Office 2003 có điểm khác với 2010.
Câu hỏi như sau: Trong soạn thảo Word, chèn tiêu đề trang (đầu trang và chân trang), ta thực hiện:
Khi đó chọn đáp án: View - Header and Footer
Còn với Office 2010 thì hai chức năng này tách biệt nhé
Câu 34: Trong Windows, muốn tìm kiếm tệp hay thư mục, ta thực hiện:
a/ File – Search                                 b/ Windows – Search
c/ Start – Search                             d/ Tools – Search
Câu 35: Câu nào sau đây sai: Khi nhập dữ liệu vào bảng tính Excel thì:
a/ Dữ liệu kiểu số mặc nhiên căn thẳng lề trái
b/ Dữ liệu kiểu thời gian sẽ mặc nhiên căn thẳng lề phải
c/ Dữ liệu kiểu ký tự mặc nhiên căn thẳng lề trái
d/ Dữ liệu kiểu ngày tháng sẽ mặc nhiên căn thẳng lề phải
Câu 36: Khi nhập dữ liệu vào bảng tính Excel thì:
a/ Dữ liệu kiểu số mặc nhiên căn thẳng lề trái
b/ Dữ liệu kiểu thời gian sẽ mặc nhiên căn thẳng lề trái
c/ Dữ liệu kiểu ký tự mặc nhiên căn thẳng lề trái
d/ Dữ liệu kiểu ngày tháng sẽ mặc nhiên căn thẳng lề trái
Câu 37: Khi nhập dữ liệu vào bảng tính Excel thì:
a/ Dữ liệu kiểu số mặc nhiên căn thẳng lề trái
b/ Dữ liệu kiểu thời gian sẽ mặc nhiên căn thẳng lề phải
c/ Dữ liệu kiểu ký tự mặc nhiên căn thẳng lề phải
d/ Dữ liệu kiểu ngày tháng sẽ mặc nhiên căn thẳng lề trái
Câu 38: Trong Word, để soạn thảo một công thức toán học phức tạp, ta thực hiện:
a/ Insert – Equation                                                b/ Insert – Symbol
c/ Insert – WordArt                                                  d/ Insert – Drop Cap
Câu 39: Trong Word, để chèn một ký tự, ta thực hiện:
a/ Insert – Equation                                                  b/ Insert – Symbol
c/ Insert – WordArt                                                  d/ Insert – Drop Cap
Câu 40: Trong Word, để thuận tiện hơn trong khi lựa chọn kích thước lề trái, lề phải,…ta có thể khai báo đơn vị đo:
a/ Centimeters                                             b/ Đơn vị đo bắt buộc là Picas
c/ Đơn vị đo bắt buộc là Inches                  d/ Đơn vị đo bắt buộc là Points
Câu 41: Trong bảng tính Excel, điều kiện trong hàm IF được phát biểu dưới dạng một phép so sánh. Khi cần so sánh khác nhau thì sử dụng kí hiệu nào?
a/ #                  b/ <>              c/ ><               d/ &
Câu 42: Trong bảng tính Excel, điều kiện trong hàm IF được phát biểu dưới dạng một phép so sánh. Khi cần so sánh lớn hơn hoặc bằng thì sử dụng kí hiệu nào?
a/                   b/ >=              c/ ><               d/ =>
Câu 43: Trong bảng tính Excel, điều kiện trong hàm IF được phát biểu dưới dạng một phép so sánh. Khi cần so sánh nhỏ hơn hoặc bằng thì sử dụng kí hiệu nào?
a/ >=               b/ <=              c/ ><               d/ =>
Để dễ nhớ hai câu 42 và 43 thì các bạn thấy câu hỏi như nào thì viết dấu giống hệt. ví dụ: Lớn hơn (>) hoặc bằng (=) thì thành >= Còn trong khi chung ta viết thì theo thói quen sẽ viết ≥ nhưng trong excel không viết như vậy nhé.
Câu 44: Các hệ điều hành thông dụng hiện nay thường được lưu trữ:
a/ Trong CPU                                    b/ Trong RAM
c/ Trong bộ nhớ ngoài                   d/ Trong ROM
Câu 45: Trong soạn thảo văn bản Word, muốn tạo ký tự to đầu dòng của đoạn văn, ta thực hiện:
a/ Format - Drop Cap                                               b/ Edit - Drop Cap
c/ View - Drop Cap                                                  d/ Insert – Drop Cap

chú ý: Đối với office 2003 thì các bạn chọn đáp án A nhé. 

No comments: