Friday, August 25, 2017

HTK - Bài 1 Kế toán nguyên vật liệu phần 1


Trong bài viết này tác giả đưa ra những kiến thức cơ bản về kế toán nguyên vật liệu nhằm giúp bạn đọc nắm vững được khái niệm; đặc điểm; phương pháp tính giá nguyên vật liệu khi nhập kho, xuất kho; cách hạch toán tài khoản 152 – Nguyên liệu, vật liệu
Đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu xem thế nào là nguyên liệu, vật liệu và nó có vai trò như thế nào trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp
1/ Khái niệm: Nguyên liệu, vật liệu trong doanh nghiệp là những đối tượng lao động mua ngoài hoặc tự chế biến dùng cho mục đích SXKD của DN
2/ Đặc điểm:   + Tham gia vào 1 chu kỳ sản xuất kinh doanh
                        + Thay đổi hình dạng ban đầu sau quá trình sử dụng
                        + Giá trị chuyển hoá toàn b 1 lần vào bộ giá trị sản phẩm
3/ Phương pháp tính giá nguyên vật liệu
Khi đánh giá nguyên vật liệu cần đảm bảo tuân thủ nguyên tắc giá gốc: Các loại vật tư thuộc hàng tồn kho nên khi đánh giá cần thiết phải tuân thủ nguyên tắc giá gốc theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 02- hàng tồn kho. Giá gốc hay được gọi là trị giá vốn thực tế của nguyên vật liệu; là toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp đã bỏ ra để có được nguyên vật liệu đó ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

a/ Thứ nhất, tính giá nguyên vật liệu khi nhập kho
Trị giá vốn thực tế nguyên vật liệu nhập kho được xác định theo từng nguồn nhập. Cụ thể:
a1/ Nhập kho do mua ngoài: Trị giá vốn thực tế bao gồm: Giá mua ghi trên hoá đơn (cả thuế nhập khẩu nếu có) cộng với các chi phí thu mua thực tế. Chi phí thu mua thực tế gồm chi phí vận chuyển  bốc xếp, bảo quản, chi phí phân loại, bảo hiểm, công tác phí của cán bộ mua hàng, chi phí của bộ phận mua hàng độc lập và khoản hao hụt tự nhiên trong định mức thuộc quá trình mua vật tư
+ TH nếu tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: CT1 
Ví dụ 1: Ngày 7/2, công ty TNHH ABC mua 1.600m vải với đơn giá chưa có thuế GTGT 10% là 28. 500 đ/m, công ty ABC chưa trả tiền cho người bán. Chi phí vận chuyển, bốc dỡ vật liệu về nhập kho 4.000.000 đồng, thuế GTGT 10%, đã trả bằng tiền mặt.
Yêu cầu: Tính trị giá nhập kho, biết công ty ABC tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ
Lời giải đề nghị
Cách 1: Đối với 1 người bắt đầu học và chưa quen
Tính trị giá nhập kho của vải theo CT1
+ Giá mua chưa thuế GTGT = số lượng x đơn giá chưa thuế = 1.600 x 28.500 = 45.600.000
+ Các khoản thuế không hoàn lại: 0
+ Chi phí thu mua (vận chuyển) chưa thuế GTGT: 4.000.000
=> Tổng trị giá nhập kho của vải: 45.600.000 + 4.000.000 = 49.600.000
=> Đơn giá nhập kho: Trị giá nhập kho/ số lượng thực nhập = 49.600.000/1.600 = 31.000 đ/m
Cách 2: Đối với 1 người làm quen
Trị giá nhập kho: 1.600 x 28.500 + 4.000.000 = 49.600.000
=> Đơn giá nhập kho: 31.000 đ/m
+ TH nếu tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp: CT2 
Ví dụ 2: Ngày 7/2, công ty TNHH ABC mua 1.600m vải với đơn giá 31.350 đ/m (hay tổng giá thanh toán là 50.160.000 đồng), công ty ABC chưa trả tiền cho người bán. Chi phí vận chuyển, bốc dỡ vật liệu về nhập kho 4.400.000 đồng đã thanh toán bằng tiền mặt
Yêu cầu: Tính trị giá nhập kho, biết công ty ABC tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp Lời giải đề nghị
Tính trị giá nhập kho của vải theo CT2
Trị giá nhập kho: 50.160.000 + 4.400.000 = 54.560.000
=> Đơn giá nhập kho: 34.100
a2/  Đối với vật tư tự gia công chế biến, trị giá vốn thực tế bao gồm giá thực tế của vật tư xuất chế biến cộng với chi phí chế biến:
Trị giá thực tế của vật tư tự gia công chế biến nhập kho trong kỳ
=
Giá thực tế của vật tư xuất  chế biến
+
Chi phí chế biến

a3/ Đối với vật tư thuê ngoài gia công, trị giá vốn thực tế bao gồm giá thực tế của vật tư xuất thuê ngoài chế biến, chi phí vận chuyển từ doanh nghiệp đến nơi chế biến và ngược lại, chi phí thuê gia công chế biến:
Trị giá thực tế của vật tư gia công nhập kho trong kỳ
=
Trị giá thực tế của vật tư xuất thuê ngoài gia công, chế biến
+
Chi phí vận chuyển bốc dỡ
+
Chi phí thuê gia công chế biến
Ví dụ 3:
+ Ngày 2/3 công ty Lưu Gia xuất kho vật liệu để đem đi gia công chế biến: trị giá số nguyên vật liệu A mang đi là 120.000.000 (số lượng 1.000 kg)
+ Ngày 2/3: Do phải vận chuyển đến công ty B để họ gia công số nguyên vật liệu này cho, chi phí vận chuyển số nguyên vật liệu A này là 5.000.000 chưa bao gồm thuế GTGT 10%, đã thanh toán bằng tiền mặt.
+ Ngày 10/3: Nhận lại số nguyên vật liệu A do công ty B đã gia công xong với đơn giá gia công là 8.000 đ/kg
Yêu cầu: Tính đơn giá nhập kho của nguyên vật liệu A
Trị giá nhập kho của NVL A: 120.000.000 + 5.000.000 + 1.000 x 8.000 = 133.000.000
=> Đơn giá nhập kho: 133.000 đ/kg
a4/ Đối với vật tư nhận vốn góp liên doanh, vốn góp cổ phần thì trị giá vốn thực tế là giá được các bên tham gia liên doanh, góp vốn cổ phần chấp thuận
a5/ Đối với vật tư được biếu tặng, tài trợ, viện trợ thì trị giá vốn thực tế là giá trị hợp lý của vật tư cộng với các chi phí phát sinh để có được vật tư ở trạng thái sẵn sàng sử dụng
a6/ Đối với phế liệu, phế phẩm thu hồi được đánh giá theo giá ước tính hay giá trị thu hồi tối thiểu.
Bài tập tự luyện
         Có số liệu về tình hình nhập, xuất vật liệu tại một doanh nghiệp sản xuất tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, trong tháng 2 năm N như sau:
I/ Vật liệu tồn kho đầu kỳ:
3.000 m vật liệu X, đơn giá: 29.000 đ/m
II/ Có tình hình nhập xuất vật liệu trong tháng như sau:
1/ Ngày 3/2: Xuất kho 1.600 m để sản xuất sản phẩm
2/ Ngày 6/2: Xuất kho 1.000 m để sản xuất sản phẩm.
3/ Ngày 7/2: Mua nhập kho 1.600 m đơn giá chưa có thuế GTGT 10% là 28. 500 đ/m, doanh nghiệp chưa trả tiền cho người bán. Chi phí vận chuyển, bốc dỡ vật liệu về nhập kho 4.000.000 đồng, thuế GTGT 10%, đã trả bằng tiền mặt.
4/ Ngày 10/2: Tiếp tục thu mua nhập kho 2.000 m, đơn giá chưa thuế GTGT 10% là 30.900 đồng/m, đã thanh toán bằng chuyển khoản.
5/ Ngày 15/2: Xuất kho 2.400 m để chế tạo sản phẩm
6/ Ngày 24/2: Thu mua nhập kho 400 m đơn giá cả thuế GTGT 10% là: 31.900  đồng/m, chưa trả tiền cho người bán.
Yêu cầu: Hãy xác định giá thực tế vật liệu X nhập kho trong kỳ
Bài viết liên quan: http://www.utcamkt.net/2017/08/htk-bai-1-ke-toan-nguyen-vat-lieu-phan-2.html

Video liên quan:

No comments: