Monday, December 11, 2017

Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang

         Sản phẩm dở dang là những sản phẩm chưa kết thúc giai đoạn chế biến còn đang nằm trong quá trình sản xuất. Để tính được giá thành sản phẩm, doanh nghiệp sản xuất phải tiến hành kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang. Tùy theo đặc điểm tổ chức sản xuất, quy trình công nghệ và tính chất của sản phẩm mà doanh nghiệp có thể áp dụng một trong các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang sau. Trong các phương pháp bên dưới tôi đều sử dụng ký hiệu, nội dung như sau
+ Dđk: Chi phí dở dang đầu kỳ theo khoản mục chi phí
+ C: Chi phí phát sinh trong kỳ theo khoản mục chi phí
+ Qht: Số lượng sản phẩm hoàn thành trong kỳ (thành phẩm, sản phẩm nhập kho)
+ Qdck: Số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ
+ mc: Mức độ hoàn thành của sản phẩm dở dang cuối kỳ (%)Sau đây là các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang, tôi đã chia các trường hợp khi chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (chia thành vật liệu chính, vật liệu phụ) hoặc chỉ cho chi phí nguyên vật liệu  trực tiếp (không chia thành chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ)No comments: