Thursday, November 29, 2018

30 phút excel mỗi ngày - Phần 4: Hàm Vlookup, left, right, mid, value

Trong bài viết này các bạn tiếp tục ôn luyện hàm Vlookup
Ví dụ minh họa:
https://www.youtube.com/watch?v=eWJUSodCxyg&list=PLxMGF0XQ6xkfsSQK9BjPpUsMrjqPn6F2-


Yêu cầu: Câu 1: Điền các số liệu cho cột Tên Hàng dựa vào ký tự đầu tiên bên trái của Mã Hàng và tra trong Bảng Tra Thông Tin
Câu 2: Tính Thành Tiền= Số Lượng * Đơn Giá, biết rằng Đơn Giá được tra theo Bảng Tra Thông Tin ký tự giữa trong Mã Hàng quy định Gía Lẽ (L) hay Gía Sĩ (S) cho từng mặt hàng
Câu 3: Tính Chuyên Chở = Thành Tiền * Phần Trăm Chuyên Chở, trong đó Phần Trăm Chuyên Chở của từng loại mặt hàng thì dựa vào ký tự đầu tiên bên phải của Mã Hàng và tra theo Bảng Tra Thông Tin
Câu 4: Tính Phải Trả = Thanh Tiền + Chuyên Chở và tính Tổng Cộng cho các cột Số Lượng, Thành Tiền, Chuyên chở và Phải trả
Lời giải đề nghị:
Câu 1: Tại ô C4 nhập công thức: VLOOKUP(LEFT(B4,1),$B$14:$G$16,2,0)
Sau đó copy công thức vào các ô còn lại của cột Tên hàng
Câu 2:  Tại ô E4 nhập công thức: 
D4*IF(MID(B4,2,1)="S",VLOOKUP(LEFT(B4,1),$B$14:$G$16,3,0),VLOOKUP(LEFT(B4,1),$B$14:$G$16,4,0))
Sau đó copy công thức vào các ô còn lại của cột Thành tiền
Câu 3: Tại ô F4 nhập công thức: E4*VLOOKUP(VALUE(RIGHT(B4,1)),$F$14:$G$16,2,0)
Sau đó copy công thức vào các ô còn lại của cột Chuyên chở
Câu 4: Tại ô G4 nhập công thức: E4+F4
Sau đó copy công thức vào các ô còn lại của cột Phải trả 

No comments: