Monday, November 12, 2018

30 phút excel mỗi ngày - hướng dẫn BT06Bài tập tự luyện 06
Trong các bài tập tự luyện về nhà các bạn sử dụng các hàm:
+ Rank
+ If
+ And
+ Or
+ Weekday
 Cụ thể chúng ta vận dụng vào các bài tập tự luyện như sau:

KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
Tên
Học Sinh
Lớp
Môn Kiểm Tra
Tổng
Điểm
Kết
Quả
Môn
Thi Lại
Học
Bổng
Toán
Hoá
Anh
12A1
2
10
1
13
Hỏng

                  -  
Thảo
12A2
8
5
1
14
Thi lại
Hóa
                  -  
Việt
10A1
9
8
5
22
Đạt

                  -  
Lan
11A2h
5
10
6
21
Đạt

                  -  
Thành
12C1
9
10
7
26
Đạt

         100,000
10D3
8
2
6
16
Thi lại
                  -  
12B3
10
10
4
24
Thi lại
Hóa
                  -  
Chinh
10C1
9
2
7
18
Thi lại
                  -  
Hoàng
10A1
2
7
2
11
Hỏng

                  -  
Tùng
11B2
8
9
9
26
Đạt

         100,000

Yêu cầu 01: Tính Tổng Điểm = Điểm Toán + Điểm + Điểm Hoá
Hướng dẫn: Tại ô G4 nhập công thức: SUM(D4:F4)
Các ô còn lại copy công thức tương tự


Yêu cầu 02: Hãy tạo giá trị cho cột Kết Quả biết rằng:
+ Học sinh nào thi cả 3 môn có điểm>= 5 thì ghi "Đạt"
+ Học sinh nào có 2 môn thi điểm>= 5 thì ghi "Thi Lại"
+ Các trường hợp còn lại thì ghi "Hỏng"
Hướng dẫn: Tại ô H4 nhập công thức
IF(AND(D4>=5,E4>=5,F4>=5),"Đạt",IF(OR(AND(D4>=5,E4>=5,F4<5),AND(D4>=5,F4>=5,E4<5),AND(E4>=5,F4>=5,D4<5)),"Thi lại","Hỏng"))
Các ô còn lại copy công thức
Yêu cầu 03: Hãy tạo giá trị cho cột Thi Lại biết rằng:
+ Học sinh nào bị Thi Lại thì ghi tên môn thi lại đó (Tức là tên môn thi có điểm <5)
+ Các trường hợp còn lại thì để trống
Hướng dẫn: Tại ô I4 nhập công thức:
IF(AND(H4="Thi lại",D4<5),"Toán",IF(AND(H4="Thi lại",E4<5),"Lý",IF(AND(H4="Thi lại",F4<5),"Hóa","")))
Các ô còn lại copy công thức
Yêu cầu 04: Hãy tạo giá trị cho cột Học Bổng, biết rằng:
+ Học sinh nào thi kiểm tra với Kết Quả "Đạt" và có Tổng Điểm cao nhất thì được nhận : 100000
+ Các trường hợp còn lại thì không nhận học bổng.
Hướng dẫn: Tại ô J4 nhập công thức:
IF(AND(H4="Đạt",VALUE(RANK(G4,$G$4:$G$13))=1),100000,0)

No comments: