Monday, November 12, 2018

30 phút excel mỗi ngày Phần 2 - HDBTTL04Hướng dẫn bài tập tự luyện

Trong các bài tập tự luyện về nhà các bạn sử dụng các hàm:

+ Rank

+ If

+ And

+ Or

+ Weekday

+ Value

Cụ thể chúng ta vận dụng vào các bài tập tự luyện như sau:

Bài tập tự luyện 04


KẾT QUẢ HỌC TẬP NĂM 2018


Tên
Học Sinh
Môn Chính
Môn Phụ
ĐTB
Vị Thứ
Xếp Loại
Toán
Hoá
Sinh
Sử
Địa
Anh
9
4
4
7
4
10
6.1
5
Trung bình
Nguyệt
3
5
6
3
2
5
4.2
9
Yếu
6
5
4
6
6
4
5.1
8
Trung bình
Châu
8
8
9
9
8
9
8.4
2
Khá
Thành
9
5
5
8
4
8
6.4
4
Trung bình
Vân
9
9
6
9
4
4
7.2
3
Trung bình
Trang
4
7
5
6
6
6
5.6
6
Trung bình
Vinh
10
9
9
10
8
9
9.2
1
Giỏi
Hoàng
7
4
1
2
2
5
3.7
10
Yếu
Thuỷ
6
2
4
9
9
5
5.2
7
Yếu
Yêu cầu 01: Hãy tính ĐTB cho mỗi học sinh biết rằng ĐTB=Tổng Điểm / Tổng Hệ Số, trong đó :
+ Các Môn Chính có hệ số là 2
+ Các Môn Phụ có hệ số là 1
Hướng dẫn: Tại ô I5 ta nhập công thức: ((C5+D5+E5)*2+(F5+G5+H5)*1)/(3*2+3*1)
Tương tự đối với các ô còn lại ta copy công thức
Yêu cầu 02: Hãy xếp Vị Thứ cho mỗi học sinh dựa vào ĐTB
Hướng dẫn: Tại ô J5 ta nhập công thức: RANK(I5,$I$5:$I$14)
Tương tự đối với các ô còn lại ta copy công thức
Yêu cầu 03: Hãy Xếp Loại cho học sinh dựa vào các yêu cầu sau
+ Giỏi : ĐTB >=9 và không có môn nào điểm nhỏ hơn 8
+ Khá : ĐTB >=7 và không có môn nào điểm nhỏ hơn 6
+ TB : ĐTB >=5 và không có môn nào điểm nhỏ hơn 4
+ Yếu : Các trường hợp còn lại
Hướng dẫn: Tại ô K5 ta nhập công thức: IF(AND(I5>=9,C5>=8,D5>=8,E5>=8,F5>=8,G5>=8,H5>=8),"Giỏi",IF(AND(I5>=7,C5>=6,D5>=6,E5>=6,F5>=6,G5>=6,H5>=6),"Khá",IF(AND(I5>=5,C5>=4,D5>=4,E5>=4,F5>=4,G5>=4,H5>=4),"Trung bình","Yếu")))
Tương tự đối với các ô còn lại ta copy công thức

No comments: