Monday, November 12, 2018

30 phút excel mỗi ngày phần 2 - hướng dẫn


Bài tập tự luyện 05
Hướng dẫn bài tập tự luyện
Trong các bài tập tự luyện về nhà các bạn sử dụng các hàm:
+ Rank
+ If
+ And
+ Or
+ Weekday
Cụ thể chúng ta vận dụng vào các bài tập tự luyện như sau:


BẢNG TÍNH TIỀN KHÁCH SẠN

Khách
Hàng
Quốc
Tịch
Ngày
Đến
Ngày
Đi
Số
Ngày Ở
Loại
Phòng
Đơn
Giá
Thành
Tiền
Tiền
Giảm
Phải
Trả

Ngọc
VN
15/12/2018
30/12/2018
15
A
      50,000
           750,000
                  -  
      750,000

Jean
ANH
05/06/2018
06/07/2018
31
C
      20,000
           620,000
            31,000
      589,000

Rooney
Nhật
01/04/2018
30/04/2018
29
B
      30,000
           870,000
            43,500
      826,500

Thanh
VN
09/08/2018
13/10/2018
65
B
      30,000
        1,950,000
            97,500
    1,852,500

Madona
Mỹ
07/02/2018
15/02/2018
8
A
      50,000
           400,000
                  -  
      400,000

Hoa
VN
04/12/2018
30/12/2018
26
C
      20,000
           520,000
            26,000
      494,000

Jovani
02/06/2018
04/07/2018
32
C
      20,000
           640,000
            32,000
      608,000

Daniela
Hà Lan
07/09/2018
19/09/2018
12
B
      30,000
           360,000
                  -  
      360,000

Bacbara
Anh
31/01/2018
14/02/2018
14
A
      50,000
           700,000
                  -  
      700,000

Hải
VN
07/11/2018
09/12/2018
32
B
      30,000
           960,000
            48,000
      912,000


Yêu cầu 01: Hãy tính Số Ngày Ở cho mỗi khách du lịch biết rằng Số Ngày Ở  =  Ngày Đi - Ngày Đến
Hướng dẫn: Tại ô F4 ta nhập công thức: E4-D4
Tương tự đối với các ô còn lại ta copy công thức
Yêu cầu 02: Tính Đơn Giá cho mỗi Loại Phòng, biết rằng:
+ Loại Phòng là A thì Đơn Giá là 50000
+ Loại phòng là B thì Đơn Giá là 30000
+ Loại phòng là C thì Đơn giá là 20000
Hướng dẫn: Tại ô H4 ta nhập công thức: IF(G4="A",50000,IF(G4="B",30000,20000))
Tương tự đối với các ô còn lại ta copy công thức
Yêu cầu 03: Tính Thành Tiền biết rằng Thành Tiền = Số Ngày Ở * Đơn Giá tiền phòng
Hướng dẫn: Tại ô I4 ta nhập công thức: F4*H4
Tương tự đối với các ô còn lại ta copy công thức
Yêu cầu 04: Tính Tiền Giảm cho mỗi du khaïch biết rằng :
+ Nếu Ngày Đến là Chủ Nhật và Số Ngày Ở >=30 thì được giảm 10% Tiền Phòng
+ Nếu Số Ngày Ở >=25 thì được giảm 5% Tiền Phòng
+ Các trường hợp khác thì không giảm
Hướng dẫn: Tại cột J4 ta nhập công thức:
IF(AND(WEEKDAY(D4)=1,F4>=30),I4*10%,IF(F4>=25,I4*5%,0))
Tương tự đối với các ô còn lại ta copy công thức
Yêu cầu 05: Tính số tiền Phải Trả  = Thành Tiền - Tiền Giảm
Hướng dẫn: Tại ô K4 ta nhập công thức: I4-J4
Tương tự đối với các ô còn lại ta copy công thức
Yêu cầu 06: Hoàn thành các thông tin sau (Thay các dấu ? bằng các công thức tính toán)
a. Số khách du lịch có quốc tịch Việt Nam ?
b. Tỷ lệ % giữa khách du lịch Việt NamNước Ngoài ?
c. Tổng Số Ngày Ở của khách nước ngoài ?
d. Có bao nhiêu khách có tên bắt đầu là chữ H ?
e. Có bao nhiêu khách có bao nhiêu khách có Số Ngày Ở <= 10 ?
f. Số phòng loại C đã sử dụng là bao nhiêu?
g. Tỷ lệ % số tiền Phải Trả của khách VN so với khách Nước Ngoài là bao nhiêu ?
Hướng dẫn:
a. Tại ô I29 ta nhập công thức: COUNTIF($C$4:$C$13,"VN")
b. Tại ô I30 ta nhập công thức: I29/(COUNTIF($C$4:$C$13,"<>")-I29)
c. Tại ô I31 ta nhập công thức: SUMIF($C$4:$C$13,"<>VN",$F$4:$F$13)
d. Tại ô I32 ta nhập công thức:
e. Tại ô I33 ta nhập công thức: COUNTIF(F4:F13,"<=10")
f. Tại ô I34 ta nhập công thức: COUNTIF(G4:G13,"C")
g. Tại ô I35 ta nhập công thức:
SUMIF(C4:C13,"VN",K4:K13)/SUMIF(C4:C13,"<>VN",K4:K13)
Yêu cầu 07:
Hoàn thành Bảng Thống Kê sau:
Loại Phòng
Tổng Số
Ngày Ở
Tổng
Thành Tiền
Tổng Số
Tiền Giảm
Tổng Số Tiền
Phải Trả
A
37
      1,850,000
                -  
  1,850,000
B
138
      4,140,000
      189,000
  3,951,000
C
89
      1,780,000
        89,000
  1,691,000
Tổng Cộng
                 264
      7,770,000
      278,000
  7,492,000

Tại ô C39 nhập công thức: SUMIF($G$4:$G$13,$B39,$F$4:$F$13)
Tại ô D39 nhập công thức: SUMIF($G$4:$G$13,B39,$I$4:$I$13)
Tại ô E39  nhập công thức: SUMIF($G$4:$G$13,$B39,$J$4:$J$13)
Tại ô F39 nhập công thức: D39-E39
Tương tự các ô còn lại ta copy công thức

No comments: