Thursday, November 29, 2018

Phân biệt hàm Hlookup và VlookupTrong bài viết hôm nay chúng ta sử dụng hàm Hlookup, Vlookup. Để phân biệt được 2 hàm này chúng ta cùng nghiên cứu bài viết sau:

1/ Hàm Hlookup
- Cú pháp: Hlookup(Giá trị tìm kiếm,Vùng tìm kiếm,Thứ tự hàng trả về,giá trị logic)
+ Giá trị logic là 0: Trả về giá trị chính xác
+ Giá trị logic là 1: Trả về giá trị tương đối
- Tác dụng: Hàm này có công dụng là tìm giá trị trong bảng tra theo hàng
2/ Hàm Vlookup
- Cú pháp: Vlookup(Giá trị tìm kiếm, Vùng tìm kiếm, Thứ tự cột trả về, giá trị logic)
+ Giá trị logic là 0: Trả về giá trị chính xác
+ Giá trị logic là 1: Trả về giá trị tương đối
- Tác dụng: Hàm này có công dụng là tìm giá trị trong bảng tra theo cột


Cho bảng tính như sau:

Yêu cầu:
Câu 1: Sử dụng công thức hãy điền giá trị cho cột Số thứ tự
Câu 2: Căn cứ vào ký tự đầu tiên bên trái của Mã nhân viên và Bảng tra phòng ban, hãy điền tên phòng ban cho các nhân viên ở cột Phòng ban
Câu 3: Căn cứ vào số liệu ở cột Chức vụ và Bảng tra lương, hãy tính tiền lương chính và lương chức vụ của mỗi nhân viên
Câu 4: Tính cột thực lĩnh
Hướng dẫn giải:
Câu 1: Tại ô E3 nhập công thức: HLOOKUP(LEFT(C3,1),$C$16:$E$17,2,0)
Sau đó copy công thức xuống các ô còn lại của cột Phòng ban
Câu 2: Tại ô G3 nhập công thức: VLOOKUP(F3,$G$17:$I$21,2,0)
Sau đó copy công thức xuống các ô còn lại của cột Lương Chính
Câu 3: Tại ô H3 nhập công thức: VLOOKUP(F3,$G$17:$I$21,3,0)
Sau đó copy công thức xuống các ô còn lại của cột Lương Chức vụ
Câu 4: Tại ô I3 nhập công thức: G3+H3
Sau đó copy công thức xuống các ô còn lại của cột Thực lĩnh

No comments: